შპს არალი

შპს “არალი”-ს საქმიანობის ძირითად სფეროს წარმოადგენს მშენებლობა; კერძოდ: გზებისა და ხიდების მშნებელობა/რეაბილიტაცია, წყალსაცავების, წყლის გამწმენდი ნაგებობებისა და წყალ-კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა/რეაბილიტაცია.
შპს “არალი” საკუთრებაში ფლობს და აწარმოებს შესაბამის პროდუქციას: ასფალტობეტონის ქარხანა, ასფალტის ქარხანა, ემულსიის ქარხანა, ქვის სამტვრევი ქარხანა, სტაბილიზაციის ქარხანა.
კომპანია ფლობს მანქანა-მექანიზმებისა და ტექნიკის ბაზას და მოთხოვნის შემთხვევაში აგრეთვე ახორციელებს მათ გაქირავებას.
შპს “არალი”, ირიცხება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თეთრ სიაში.

დამატებითი ინფორმაცია