კანონმდებლობა

1. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი

2. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №255 „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“

3. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №260 „სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის შესახებ“

4. საქართველოს მთვარობის დადგენილება №261 „ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების შესახებ“

5. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №41 ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების

6. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 ,,სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე’’

7. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361 მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

8. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №476 სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

9. ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოს კანონი

10. შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოს კანონი

11. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №354 ,,შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“

12. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №449 ,,შენობების ენერგოეფექტურობის გამოთვლის ეროვნული მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“

13. შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი

14. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №382 ,,მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმებისას შერჩევითი კონტროლის წესისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე“

15. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-11/ნ ,, სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის წესის და ფორმის, მოკვლევის პროცედურებისა და ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე“

16. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-25/ნ ..შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“

17. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №439 ტექნიკური რეგლამენტის „სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადგენის მეთოდიკა“ დამტკიცების თაობაზე

18. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №50 ,,საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების სამოქმედოდ დაშვების, შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების, შესაბამისი ნიშანდების მქონე პროდუქტის საქართველოში დამატებითი შესაბამისობის შეფასების პროცედურების გარეშე დაშვებისა და ასევე სხვა ქვეყნებში წარმოებული, რეგულირებული სფეროსათვის მიკუთვნებული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე შეზღუდვების გარეშე განთავსების შესახებ“

19. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №55 ტექნიკური რეგლამენტის – ,,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ

20. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №52 ,,საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედოდ დაშვების შესახებ“

21. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/251 ,,საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური ზედამხედველობისა და სამშენებლო სფეროში 1992 წლამდე მოქმედი ნორმების, წესების და ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების გამოყენების შესახებ“

22. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი

23. ,,ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ 2017 წლის 14 ივნისის ბრძანება №12

24. თეთრი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ 2016 წლის 26 თებერვალის ბრძანება №2

25. შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ 2015 წლის 29 ოქტომბერის ბრძანება №19

26. გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე 2015 წლის 17 აგვისტოს ბრძანება №13

27. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №826 სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

28. ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ 2016 წლის 28 ივლისის ბრძანება №11

29. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-15/ნ ,,სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე”

30. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №71 საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების შესახებ

31. საქართველოს კანონი ნარჩენების მართვის კოდექსი

32. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №148 ტექნიკური რეგლამენტის – ლაქ-საღებავებში ტყვიის შემცველობის რეგლამენტირების წესის დამტკიცების თაობაზე

33. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №84 აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

34. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №82 ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე