ასოციაციის სერვისები

 

სამართლებრივი მხარდაჭერა:

  • საკონსულტაციო მომსახურება სამოქალაქო ადმინისტრაციული შრომითი სამართლებრივი კუთხით;
  • ხელშეკრულებების მომზადება არსებული ხელშეკრულებების რევიზია;
  • სასამართლოში წარმომადგენლობა სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლებრივ დავებთან მიმართებით (არსებული საკითხის სამართლებრივი ანალიზი, სარჩელის შესაგებლის მომზადება და სრული საპროცესო მხარდაჭერა);
  • სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში სამართლებრივი მხარდაჭერა (სატენდერო პირობების ანალიზი, დოკუმენტაციის მომზადების ეტაპიდან ხელშეკრულების გაფორმების მთლიან პროცესში ჩართულობა, ტენდერიდან გამომდინარე შემსყიდველის ქმედებებისა ან/და ოქმების გასაჩივრება და დავების საბჭოში წარმომადგენლობა).

 

 

ტრენინგები, სემინარები, ვორკშოფები:

  • წევრთა ინტერესებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით, სამშენებლო სექტორში დასაქმებული კადრების პროფესიონალიზმის ასამაღლებლად შესაბამისი ტრენინგების სემინარების ვორკშოფების ორგანიზება დამოუკიდებლად და პარტნიორ ორგანიზაციებთან კოლაბორაციით;
  • სამშენებლო პროფესიების პოპულარიზაციისა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი აქტივობების ორგანიზება.

 

 

წევრი კომპანიების PR/მარკეტინგული მხარდაჭერა:

  • ასოციაციის წევრი კომპანიების ინტერესებიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე, რიგი მარკეტინგული აქტივობების და სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა/განხორციელება;
  • წევრი კომპანიების სიახლეების მუდმივი განახლების რეჟიმში განთავსება ასოციაციის ვებ-გვერდსა და სოციალურ ქსელში.

 

 

წევრი კომპანიების მხარდაჭერა HR მიმართულებით:

  • წევრი კომპანიების მოთხოვნით კონკურსების ორგანიზება და მომთხოვნი კომპანიისათვის შესაბამისი კადრების შეთავაზება;
  • უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებისა და პროფესიული სასწავლებლების შესაბამის სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა შერჩევა და მათი ასოციაციის წევრი კომპანიებისთვის წარდგენა.

 

 

ექსკლუზიური შეთავაზებები:

  • წევრი კომპანიებისთვის სერვისების/პროდუქტების ექსკლუზიური პირობებით შეთავაზების მიზნით, სხვადასხვა სერვისის/პროდუქტის მიმწოდებელ კომპანიებთან მოლაპარაკება, შესაბამისი შერჩევის/კონკურსის წარმართვა და წევრთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, ხელშეკრულებების გაფორმება.