პროფესიული მხარდაჭერა და სხვა შეთავაზებები


  • ასოციაციის წევრების პროფესიული მხარდაჭერა;
  • წევრების პრესტიჟის მხარდაჭერა;
  • ინფორმაციის მიმოცვლა წევრი კომპანიების ინტერესების მხარდაჭერის მიზნით;
  • წევრთა ბიზნეს საქმიანობის მხარდაჭერისთვის ანალიტიკური საქმიანობის წარმართვა;
  • წევრებისათვის პარტნიორებისგან ექსკლუზიური პირობების შეთავაზება.
უკან მიზანი 5