ორგანიზაციული განვითარება


  • ორგანიზაციული კულტურის განვითარება და მკაფიო ღირებულებითი სისტემის ფარგლებში მოქმედება;
  • პროცესების მოქნილად, ეფექტიან კომუნიკაციასა და სწრაფ რეაგირებაზე დამყარების გზით წარმართვა;
  • ორგანიზაციის სტრუქტურის გამართულობა და მისი საჭიროებისამებრ სტრატეგიულ მიზნებზე მორგება;
  • ორგანიზაციის სტრუქტურის გამართულობა და მისი საჭიროებისამებრ სტრატეგიულ მიზნებზე მორგება;
  • შემოსავლის დივერსიფიკაცია და ფინანსური მდგრადობა.
უკან მთავარი