ნეთვორქინგი


  • წევრებს შორის ურთიერთანამშრომლობის განვითარებისა და გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობა;
  • სამშენებლო დარგის სპეციალისტებს შორის ურთიერთობის მხარდაჭერა;
  • სამთავრობო, არასამთავრობო სტრუქტურებთან და სხვა ტიპის ორგანიზაციებთან (საერთაშორისო ორგანიზაციები, დარგობრივი ასოციაციები, პოტენციური დონორები და სხვა), წევრი კომპანიების კომუნიკაციის ხელშეწყობა და ასოციაციის პარტნიორული ქსელის განვითარება.
უკან მიზანი 4