განათლება, კვლევა და ადამიანური კაპიტალის განვითარება


  • კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა მრავალმხრივი აქტივობებით, მათ შორის, ინოვაციური გზებით;
  • შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მიმართულებით, სექტორში ცნობიერების ზრდის ხელშეწყობა და წევრი კომპანიების კომპეტენციის ამაღლებაში მხარდაჭერა;
  • პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებულ მიმდინარე პროცესებში ჩართულობა;
  • უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით სამშენებლო პროფესიების განვითარების მხარდაჭერა;
  • გამართული მექანიზმებით კვალიფიციური პერსონალის მოძიება-შეფასების უზრუნველყოფა;
უკან მიზანი 3