ადვოკატირება, ლობირება


  • სამშენებლო ინდუსტრიასა თუ მის ცალკეულ მიმართულებებზე ზეგავლენების, არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება, დარგის გაძლიერების მიზნით, სხვადასხვა წინადადებების და რეკომენდაციების მომზადება და გადაწყვეტილების მიმღებ სუბიექტებთან კომუნიკაცია;
  • წევრების ინტერესების გატარების მიზნით, აქტუალური საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება, მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებების პროცესებში ჩართულობა და ამ უკანასკნელთა დანერგვისთვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება;
  • წევრთა პოზიციების წარმოდგენა და დაცვა შესაბამის პლატფორმებზე;
  • სექტორში თანამედროვე სტანდარტების, მასალების გამოყენების და ტექნოლოგიების დანერგვის ინიცირება და ხელშეწყობა;
  • ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების, ჯანსაღი კონკურენციის უზრუნველყოფის მიზნით, სექტორში მიმდინარე პროცესების მონიტორინგის შედეგად აღმოჩენილ ხარვეზებზე რეაგირება.
უკან მიზანი 2