პროფესიული საგანმანათლებლო რესურსის ავტორი/ელექტროობა

 „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის (GIZ) მხარდაჭერით, პროგრამის  “კერძო სექტორის განვითარება და პროფესიული განათლება სამხრეთ კავკასიაში” ფარგლებში, აცხადებს კონკურსს: „ელექტროობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის – თეორიული და სამუშაო (პრაქტიკული) სახელმძღვანელოების ავტორების შესარჩევად. პროექტი მიზნად ისახავს, პროგრამის: „ელექტროობა“ განმახორციელებელ საქართველოში არსებულ პროფესიული განათლების ყველა პროვაიდერს, მიაწოდოს სასწავლო ლიტერატურა, რომელიც  ხელს უნდა უწყობდეს თეორიული და პრაქტიკული კომპეტენციების განვითარებას საგანმანათლებლო სტანდარტის  შესაბამის საკითხებზე და პრაქტიკაზე ორიენტირებული ამოცანების შესრულებას.

პროექტის ფარგლებში კონკურსი ცხადდება 2 ვაკანტურ პოზიციაზე. 

შესასრულებელი სამუშაო: ელექტროობის პროფესიული სასწავლო სახელმძღვანელოსა და სამუშაო წიგნის პირველი რედაქციის მომზადება პროექტის მიერ განსაზღვრული მეთოდოლოგიისა და მიდგომის შესაბამისად; საჭიროების შემთხვევაში, ხელშეკრულების ვადის გასვლამდე რედაქტირება და საბოლოო ფორმით წარდგენა; პროექტის ფარგლებში ორგანიზებულ შეხვედრებში მონაწილეობა. წარმოსადგენი პროდუქტები: პროფესიული სასწავლო სახელმძღვანელო და სამუშაო წიგნი. 

მიმართულება: ელექტროობა 

მიზანი: პროფესიული კოლეჯების სტუდენტებისა და მასწავლებლებისთვის კონკრეტული სპეციალობის, ელექტროობის სასწავლო ლიტერატურის შექმნა.  

მოცემული სასწავლო მასალა  უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: 

სრულად ფარავდეს და შეესაბამებოდეს პროგრამას (გრძელვადიანი, პროფესიული მომზადება-გადამზადება) და ერგებოდეს მიმდინარე საგანმანათლებლო საჭიროებებს;იყოს თანამედროვე და პრაქტიკაზე ორიენტირებული, სამიზნე აუდიტორიაზე (კოლეჯის სტუდენტები და პედაგოგები) მორგებული; თეორიის წიგნი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულებში არსებული საკითხების ახსნა, განსაზღვრა. აუცილებელია, მოიცავდეს: ტექნიკურ ტერმინებს, ილუსტრაციებს, გრაფიკებს, რომლებიც კონკრეტული სამუშაო პროცესების, სამუშაო ინსტრუმენტების, აღჭურვილობების შესახებ ინფორმაციის გასაგებადაა აუცილებელი.  

სამუშაო წიგნი სასწავლო თეორიასთან დაკავშირებული კითხვარები, პრაქტიკული ამოცანები; სამუშაო წიგნი უნდა მოიცავდეს კონკრეტული დავალებების სწორ პასუხებსა და პრაქტიკული ამოცანების საუკეთესოდ გადაწყვეტის შეთავაზებებს; პასუხების ნაწილი ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიული კოლეჯის/კოლეჯების პედაგოგებისათვის.  

აღნიშნული წიგნების სტრუქტურა განხილული იქნება შემდგომი პირების მიერ: ავტორი, რედაქტორი, “ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია” და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენელი. 

კონკურსანტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია: უმაღლესი განათლება – (მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული) ენერგეტიკისა და/ან ელექტრო-ინჟინერიის მიმართულებით;სასწავლო რესურსის (სახელმძღვანელოს, სალექციო კურსის, კონსპექტის მეთოდური მითითებების ან რომელიმე სხვა სახის სასწავლო რესურსის – პროგრამის, ვიდეორგოლის თუ სხვ.) შექმნის გამოცდილება; ქართული და რომელიმე უცხოური ენის (უპირატესია ინგლისური, გერმანული) ცოდნა;სასურველია, უმაღლესი ან პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ლექტორად/მასწავლებლად/მეთოდისტად მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება.

აუცილებელია, სპეციალისტი ერკვეოდეს Solar Panel-ების საკითხებში.

კონკურსი ჩატარდება ორ ნაწილად:

I ნაწილი: დოკუმენტების გადარჩევა/განხილვა 

II ნაწილი: გასაუბრება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, კანდიდატმა ელექტრონულად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 

რეზიუმე (CV) ქართულ ენაზე;განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (დიპლომის; აგრეთვე, არსებობის შემთხვევაში, შესაქმნელი საგანმანათლებლო რესურსის საგნობრივ სფეროში პროფესიული გადამზადების ან კვალიფიკაციის ამაღლების დამადასტურებელი სერტიფიკატის ასლი);

სასწავლო რესურსის ელექტრონული ან ნაბეჭდი ვარიანტი  (დამხმარე სახელმძღვანელო, სალექციო კურსი, სალექციო კონსპექტი, გზამკვლევი, სასწავლო ელემენტი ან სხვ.).

გთხოვთ, აღნიშნული დოკუმენტაცია გამოგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე: [email protected] და სათაურის ველში აუცილებლად მიუთითოთ პოზიციის დასახელება. 

განაცხადის მიღების ვადა: 18 თებერვალი, 2022