შეხვედრა პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან

26 მარტს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ოფისში გაიმართა შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებს 2019 წლის 15 მარტს დამტკიცებული #131 დადგენილება გააცნეს: ,,პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებულად ჩათვლის წესი და პირობები”.