სემინარი თემაზე “შრომის უსაფრთხოება”

მიმდინარე წლის 25 აპრილს “ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციამ” წევრი და
სხვა დაინტერესებული კომპანიების წარმომადგენლებისთვის ორგანიზება გაუწია მორიგ ერთდღიან 

სემინარს შრომის უსაფრთხოებაში. სემინარი განკუთვნილი იყო პროექტის

მენეჯერებისა და მენეჯმენტის მაღალი და საშუალო რგოლის წარმომადგენლებისათვის.
 
სემინარის ფარგლებში განიხილებოდა შემდეგი საკითხები:
  •  შრომის უსაფრთხოების კანონის და სხვა ნორმატიული აქტების  ძირითადი
პრინციპები;
  • დამსაქმებლი ვალდებულებები შრომის უსაფრთოების მიმართულებით და შრომის ინსპექციის მანდატი;
  • დასაქმებულის ვალდებულებები სამუშო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით;
  • შრომის უსაფრთხოების ძირითადი საკანონმდებლო მოთხოვნები სამუშაოთა შესრულების დროს;
  • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის სავალდებულოობა და მოვალეობები;
სემინარს ტრენერი, საერთაშორისო სერთიფიკატის მქონე ექსპერტი ირაკლი
არაბიძე უძღვებოდა. სემინარის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცათ შესაბამისი
სერთიფიკატები.