მომზადება-გადამზადების პროგრამები

მომზადება-გადამზადების პროგრამები

პროფესიული მომზადების პროგრამა პირს ამზადებს პროფესიასთან დაკავშირებული ცალკეული ამოცანებისა და მოვალეობების შესასრულებლად.

პროფესიული გადამზადების პროგრამის მიზანია ახალი ცოდნის შეძენა ან/და არსებულის განვითარება იმავე სფეროში პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად.

მომზადება-გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია პროგრამის შინაარსზე, მიზანსა ან/და დამსაქმებლის აქტუალურ მოთხოვნაზე (თუ კომპანია იჩენს ინიციატივას, შეიმუშაოს საკუთარ საჭიროებებზე მორგებული პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამა).

დამატებითი ინფორმაციისთვის

vet.ge eqe.ge